دانلود جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

دانلود جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

دانلود جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری

جزوه-آموزشی-ایمنی-در-فعالیتهای-راهسازی-و-راهداری

توضیحات:
جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری، در قالب فایل pdf و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
در مورد اهمیت این بسته آموزشی می توان به این نکته اشاره کرد که حوادث ناشی از کار و بیماري هاي شغلی در بخش حمل و نقل علاوه بر رنج ناخواسته اي که به افراد تحمیل می کنند، هر سال مبالغ هنگفتی نیز براي پرداخت غرامت و جبران بخشی از خسارات وارده هزینه می شود. در این بین آموزش کارکنان موثرترین راه براي کاهش پیامد هاي زیان بارحوادث و بیماري هاي شغلی محسوب می گردد.
آموزش ایمنی و بهداشت کار را می توان بکارگیري روش هاي موثر آموزشی براي تغییر الگوهاي رفتاري کارکنان نامید بطوریکه کارکنان در اثر این یادگیریها ، قادر به حفظ و ارتقاي سطح سلامتی خود در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی باشند. در این رابطه اهداف آموزش ایمنی و بهداشت کار عبارتند از:
1 اطمینان از اینکه کارکنان در هر شغل و سمتی، تندرستی را به عنوان یک امر با ارزش بپذیرند.
2 مجهز کردن کارکنان به دانش ها و مهارتهاي ضروري به نحوي که بخواهند و بتوانند مسائل ایمنی و بهداشت محیط کار خود را حل کنند.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: مدیریت ایمنی در راه سازي و راه داري
ایمنی در کار
حوادث ناشی از کار
هزینه هاي حادثه
مدیریت ایمنی در فعالیت هاي راه سازي
برنامه ایمنی و بهداشت کار
نظارت بر اجراي ایمن کار
کنترل ترافیک در فعالیت هاي راه سازي
فصل دوم: ایمنی در خاک برداري و حفر کانال
ایمنی در حین حفر کانال
خطرات ناشی از ناپایداري کانال
نوع خاك
میزان رطوبت
ارتعاش
سربار
حفاري پیشین
آب و هوا
حفاظت در برابر فروریزي کانال
شیب بندي
سپر ترانشه
شمع بندي
دسترسی/ فرار
بازرسی
فصل سوم: ایمنی در فضاهاي محصور
مقدمه
عوامل شیمیایی خطرآفرین در فضاهاي محصور
تدابیر ایمنی براي حذف یا کاهش عوامل شیمیایی
شناسایی خطر
تهویه
تجهیزات محافظ تنفسی
عوامل خطرآفرین فیزیکی در فضاهاي محصور
تدابیر ایمنی براي حذف کاهش عوامل فیزیکی
فصل چهارم: ایمنی حریق و انفجار
آتش سوزي
کاربرد ایمن موادمنفجره در فعالیت هاي راه سازي
مقدمه
مقررات ایمنی حمل، نگهداري و کاربرد مواد منفجره
فصل پنجم: ایمنی و بهداشت در جوش کاري
مقدمه
آلاینده هاي شیمیایی حاصل از فرآیند جوش کاري
فیوم هاي جوش کاري
گازهاي جوش کاري
پرتوهاي تابشی در فرآیند جوش کاري
سوختگی هاي ناشی از جوش کاري
ایمنی در برابر برق
اثراث شوك الکتریکی
اتصال به زمین
لباس کار براي جوش کار
نکات کلی ایمنی در جوش کاري
فصل ششم: تسهیلات و خدمات رفاهی و بهداشتی
تسهیلات و خدمات بهداشتی و رفاهی
مقدمه
آب آشامیدنی
سرویس هاي بهداشتی
برنامه غذایی
محل خواب و استراحت
وسایل حفاظت فردي
مقدمه
حفاظت سر
حفاظت چشم و صورت
حفاظت سیستم شنوایی
حفاظت سیستم تنفسی
حفاظت دست و بازو
حفاظت پا
کمربند ایمنی و طناب نجات
تورهاي ایمنی
حفاظت در برابر غرق شدن
کمک هاي اولیه
فصل هفتم: بهداشت حرفه اي، راه سازي و راه داري
مراحل اجراي پروژه
صدا
آلاینده هاي شیمیایی
گرد و غبار سیلیس قابل استنشاق
فیوم آسفالت
نتیجه گیري و پیشنهادات
سرماي محیط کار
مقدمه
نکات بهداشتی کار در سرما
کمک هاي اولیه
فصل هشتم: گرماي محیط کار
مقدمه
علائم استرس گرمایی
نکات بهداشتی کار در گرما
تطابق با گرما
منابع
دانلود فایل

دانلود فایل جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری , دانلود جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری , دانلود رایگان جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری از سیداجزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری ppt , فایل باکیفیت جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداریجزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری docجزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری pdf , فایل جزوه آموزشی ایمنی در فعالیتهای راهسازی و راهداری برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️